Tầm nhìn và sứ mệnh viNen

HIỆP HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA LÀ NƠI ƯƠM MẦM VÀ NÂNG TẦM DOANH NHÂN VIỆT

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của những công dân có khát vọng khởi nghiệp và chủ doanh nghiệp là người Việt Nam, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc và tôn giáo. Hiệp hội tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ cùng nhau, phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của mỗi hội viên, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.”

Hiệp hội hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ Hiệp hội. Hiệp Hội quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức nghề nghiệp, xã hội, các đơn vị nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng cùng cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Tầm nhìn

Vinen sẽ trở thành sân chơi lớn nhất của tất cả những người có khát vọng khởi nghiệp và doanh nhân khởi nghiệp ở Việt Nam. Đóng góp to lớn cho mục tiêu đạt được 1 triệu doanh nghiệp mới được thành lập đến năm 2020 của Đảng và Nhà nước ta đã đề ra.

Sứ mệnh

Với sứ mệnh phát huy tinh thần khởi nghiệp, phát triển thêm nhiều doanh nhân khởi nghiệp, Doanh nghiệp Việt Nam tồn tại và phát triển bền vững:
- Với chức năng là giúp các hội viên đạt được khát vọng của mình là trở thành những doanh nhân thành đạt thông qua các chương trình học tập, tư vấn, xúc tiến đầu tư, kết nối thị trường và cung cấp các dịch vụ chặt chẽ khoa học trong tổ chức, khả thi về ứng dụng và chuyên nghiệp trong cách tổ chức hoạt động, giúp các hội viên gia tăng khả năng tạo dựng và phát triển các mối quan hệ kinh doanh dài lâu, bền chặt với đúng đối tượng khách hàng và đối tác.
- Đại diện cho lực lượng doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam trong các quan hệ với các tổ chức trong nước và quốc tế theo quy định của Điều lệ Hội và pháp luật, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội viên.

Tất cả vì: Phụng sự dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia