Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN)

Phụng sự Dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia

Cafe Thứ Năm số 166: Khởi nghiệp tinh gọn made in Vietnam, kiến tạo quốc gia hùng cường

GIỚI THIỆU

1. Triết học Khởi Nghiệp Tinh Gọn Made in Vietnam (MIV)

2. Tính Đột phá của Khởi nghiệp tinh gọn Made in Vietnam

3. Khởi nghiệp Tinh Gọn MIV để Kiến tạo sản phẩm dịch vụ Made in.by Vietnam đẳng cấp

4. Kiến tạo doanh nghiệp thịnh vương, quốc gia hùng cường

5. Mãi mãi tinh thần Khởi nghiệp Tinh Gọn Made in Vietnam

Thời gian: 2021/08/05 19:00

Hình thức: Online

Đăng ký nhận tư vấn