Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

Phụng sự Dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia

Lợi ích

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia là tổ chức xã hội - nghề nghiệp dành cho những người có khát vọng khởi nghiệp và sáng lập doanh nghiệp Việt Nam.

Quyền lợi và Nghĩa Vụ Hội viên

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia là tổ chức xã hội - nghề nghiệp dành cho những công dân và pháp nhân Việt Nam có khát vọng khởi nghiệp và sáng lập doanh nghiệp, bao gồm những nhà sáng lập doanh nghiệp, doanh nhân, người chuẩn bị khởi nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý, người có kiến thức, kinh nghiệm, tổ chức, cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực hoặc liên quan đến khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp theo quy định của pháp luật có điều kiện tham gia các hoạt động của Hiệp hội; tự nguyện có Đơn gia nhập Hiệp hội (theo mẫu do Hiệp hội quy định). Hội viên chính thức được thừa hưởng quyền lợi và có những nghĩa vụ sau đây:

Quyền lợi của Hội viên

1. Tham dự hội nghị hội viên ở các khu vực
2. Tham dự Đại hội nếu được hội nghị hội viên hiệp thương cử
3. Biểu quyết hoặc bỏ phiếu ở Đại hội
4. Được đề cử hoặc ứng cử vào Ban Chấp hành
5. Đề đạt ý kiến với Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường trực về hoạt động của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia và những vấn đề về chính sách, pháp luật kinh tế và môi trường kinh doanh
6. Yêu cầu Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị xâm hại
7. Được cấp huy hiệu, sổ tay của Hiệp hội, hưởng dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá hình ảnh, đào tạo và các loại dịch vụ, hỗ trợ khác mà Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia cung cấp với điều kiện ưu tiên, ưu đãi hoặc miễn phí.
8. Được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia
9. Thôi là hội viên của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia nếu xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia.

Nghĩa vụ của hội viên

1. Đóng phí gia nhập và hội phí theo quy định của Ban Chấp hành
2. Thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội và Ban Chấp hành
3. Tham dự các cuộc họp do Ban Chấp hành triệu tập hoặc mời
4. Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng thực hiện mục đích của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia
5. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, không nhân danh Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia trong các hoạt động, giao dịch trừ khi được Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia ủy quyền bằng văn bản
6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia.

Bài viết liên quan
Ngành du lịch Việt Nam phục hồi mạnh sau đại dịch COVID-19, chuẩn bị tổ chức Đại hội Công nghiệp du lịch Quốc gia

Ngành du lịch Việt Nam phục hồi mạnh sau đại dịch COVID-19, chuẩn bị tổ chức Đại hội Công nghiệp du lịch Quốc gia

Tràn đầy năng lượng với buổi họp giao ban đầu tiên của tháng 7

Tràn đầy năng lượng với buổi họp giao ban đầu tiên của tháng 7

Đổi Mới Không Ngừng - Một trong 5 Giá trị Cốt lõi của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam

Đổi Mới Không Ngừng - Một trong 5 Giá trị Cốt lõi của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam

GS.TS Nguyễn Trí Hiếu và TS. Đinh Việt Hòa: Hội tụ của hai tâm hồn sáng tạo và tri thức

GS.TS Nguyễn Trí Hiếu và TS. Đinh Việt Hòa: Hội tụ của hai tâm hồn sáng tạo và tri thức

Đăng ký nhận tư vấn